Naudojimosi taisyklės

Žemiau nurodyta sutartis (toliau - Sutartis) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi UAB „Generalinis platintojas“ internetu teikiamomis loterijos bilietų pirkimo ir kitomis paslaugomis. Svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte žemiau išdėstytas sąlygas. Paspausdami „TVIRTINU“, Jūs pareiškiate, jog sutinkate, kad šios sąlygos būtų taikomos Jums naudojant minėtas paslaugas.

Sąvokos

Bendrovė - UAB „Generalinis platintojas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios veiklos adresas: Savanorių pr. 1, 03116 Vilnius, įmonės kodas 303039189;

Bilietas - naudotojo pasirinkimu sukurtas identifikuojamasis įrašas kompiuterių sistemoje, suteikiantis teisę naudotojui dalyvauti atitinkamose loterijų organizatorių organizuojamose loterijose;

Laimėjimas - Bendrovės internetu platinamų loterijų bilietų laimėjimai;

Paslaugos - Bendrovės platinami licencijuotų loterijos organizatorių loterijos bilietai bei kitos mokamos paslaugos, kurias galima įsigyti ar kuriomis galima naudotis internetu;

Sutartis - ši sutartis, nustatanti Bendrovės ir naudotojo teises bei pareigas naudojantis internetu teikiamomis paslaugomis;

Naudotojas - registruotas (autentifikuotas) naudotojas, turintis savo naudotojo paskyrą, naudotojo sąskaitą, arba naudotojas perkantis Bendrovės paslaugas be registracijos;

Naudotojo paskyra - registruoto (autentifikuoto) naudotojo sritis, kurioje kaupiami duomenys apie Naudotoją, jo naudojimąsi Paslaugomis, Naudotojo sąskaitą ir pan. ir prie kurios prisijungęs naudotojas gali naudotis visomis teikiamomis Paslaugomis;

Naudotojo sąskaita - naudotojui priklausanti pinigų sumą, kurią sudaro suma, naudotojo pervesta į Bendrovės banko sąskaitą, pridėjus laimėjimų sumas (laimėtas loterijose bei pagal taisykles išmokėtas pervedant į naudotojo sąskaitą), ir kurią naudotojas gali naudoti atsiskaitydamas už Bendrovės paslaugas (atsiskaitymams už Bendrovės paslaugas panaudoti pinigai ir naudotojo atsiimti pinigai, tai yra, pavedimai iš naudotojo sąskaitos į savo banko sąskaitą, atitinkamai mažina naudotojo sąskaitoje esančią pinigų sumą);

Žaidėjas - naudotojas, perkantis ar nusipirkęs internetu platinamų loterijos bilietų.

I. Pagrindinės taisyklės

Ši Sutartis galioja nuo Jūsų apsilankymo momento internetinėje svetainėje ir galioja visą teikiamų Paslaugų naudojimosi laiką.
Naudojimasis Bendrovės Paslaugomis reikalauja suderinamų įrenginių, Interneto prieigos ir atitinkamos programinės įrangos (gali būti taikomi mokesčiai); gali būti reikalingi periodiniai programinės įrangos atnaujinimai; naudojimasis Paslaugomis taip pat gali būti įtakojamas šių veiksnių veikimo.

II. Jūsų Naudotojo paskyra

Tapę registruotu Paslaugos naudotoju, Jūs galėsite sukurti Naudotojo paskyrą, kaip nurodyta Naudojimosi taisyklėse žemiau. Niekam neatskleiskite savo prisijungimo prie Naudotojo paskyros informacijos. Tik Jūs esate atsakingas už savo Naudotojo paskyros konfidencialumo ir saugumo išlaikymą. Jūs esate visiškai atsakingas už visus Jūsų Naudotojo paskyroje ar per ją vykdomus veiksmus ir sutinkate nedelsdami pranešti Bendrovei apie bet kokį Jūsų Naudotojo paskyros apsaugos pažeidimą. Bendrovė neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Jūsų Naudotojo paskyros naudojimo.
Registruodamiesi Naudotojo paskyrai gauti bei ja naudodamiesi pirkdami Paslaugas Jūs sutinkate pateikti tikslią ir išsamią informaciją, taip pat Jūs sutinkate nuolat atnaujinti savo registracijos duomenis, kad jie būtų tikslūs ir išsamūs. Jūs sutinkate, kad Bendrovė gali saugoti ir naudoti Jūsų registracijos duomenis, kad palaikytų Jūsų Naudotojo paskyrą. Taip pat Jūs sutinkate, kad registracijai ar Paslaugų pirkimui nurodytas Jūsų el. paštas gali būti naudojamas loterijų organizatoriaus rinkodaros tikslais. Jūs negalite sukurti Naudotojo paskyros kitam asmeniui, net ir tuo atveju, jeigu turite bet kokios formos šio asmens sutikimą tokiam veiksmui. Naudotojo paskyroje esantys duomenys gali būti perduoti valstybinėms institucijoms vykdant jų teisėtus reikalavimus. Naudotojo paskyroje esantys duomenys šiose taisyklėse nustatytais atvejais perduodami loterijos organizatoriui.
Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Tuo tikslu turite pateikti Bendrovei atitinkamą prašymą raštu. Jūs taip pat galite reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant atitinkamų įstatymų nuostatų. Atitinkamas prašymas turi būti pateiktas Bendrovei raštu. Tuo atveju, jei apribosite Bendrovei teisę tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis, Bendrovės teikiamos Paslaugos Jums gali būti teikiamos ne visa apimtimi arba iš viso nebeteikiamos. Tokiu atveju Bendrovė neatsako už jokią Jums padarytą tiesioginę ar netiesioginę žalą.


III. Naudojimosi Paslaugomis bendrosios taisyklės

Jūs sutinkate naudoti Paslaugą vadovaudamiesi šiomis naudojimo taisyklėmis ir kita pateikta informacija. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti naudojimo taisykles.
Jūs sutinkate nepažeisti, neapeiti, neperdirbti, nedekompiliuoti, neišardyti ar kitu būdu neperdirbti Paslaugos, nemėginti asmeniškai ir nepadėti jokiam kitam asmeniui tai daryti.
Jūs sutinkate NENAUDOTI Paslaugų siekdami:
- apsimesti asmeniu arba subjektu, kuriuo Jūs nesate. Jūs negalite dėtis arba klaidingai registruoti save kitu asmeniu, subjektu, kitu Paslaugos dalyviu (Bendrovė pasilieka teisę nepriimti arba blokuoti bet kurio Naudotojo paskyrą, jei kuris galėtų būti laikomas apsimetimu kitu asmeniu arba klaidingu jūsų tapatybės nurodymu, arba kito asmens vardo, pavardės arba tapatybės neteisėtu pasisavinimu);
- įkrauti, paskelbti, siųsti el. laišku, perduoti, saugoti arba kitaip pateikti bet kurią medžiagą su virusias arba kitais kompiuteriniais kodais, rinkmenomis arba programomis, skirtomis pakenkti, kliudyti arba apriboti normalų Paslaugos (arba jos dalies) arba bet kurios kitos kompiuterio programinės arba techninės įrangos veikimą;
- kliudyti teikti Paslaugą arba nutraukti jos teikimą (įskaitant naudojimąsi Paslauga kurių nors automatizuotų priemonių pagalba, kaip antai skriptai, tinklo paieškos serveriai ir kt.), arba kliudyti ar stabdyti serverius ar tinklus, susijusius su Paslauga, arba tinklų, susijusių su Paslauga, nuostatas, reikalavimus arba taisykles (įskaitant neteisėtą prieigą prie duomenų arba srautų, naudojimąsi jais arba jų kontrolę);
- planuoti arba vykdyti neteisėtą veiklą; ir (arba) rinkti ir saugoti asmeninius duomenis apie kitus Paslaugos naudotojus, ketinant juos naudoti ryšium su anksčiau minėta draudžiama veikla;
- apgaudinėti arba kitaip modifikuoti Paslaugą, tame tarpe siekiant suteikti pranašumą laimėti loterijoje sau ar kitam žaidėjui, ar naudotis mokama paslauga taip, kad būtų išvengta Bendrovės imamo užmokesčio už šią paslaugą.
Jūs galite bet kada papildyti Naudotojo sąskaitą arba pateikti Bendrovei nurodymą pervesti pinigus iš Naudotojo sąskaitos į Jūsų banko sąskaitą. Vieną kartą per 30 kalendorinių dienų pinigai iš Jūsų Naudotojo sąskaitos į banko sąskaitą Lietuvoje bus pervedami neimant banko pavedimo mokesčio. Jei darysite pavedimą iš Naudotojo sąskaitos į banko sąskaitą dažniau, nei vieną kartą per mėnesį, Bendrovė iš pervedamos lėšų sumos gali išskaičiuoti banko mokestį už šį bankinį pavedimą. Mokesčiai, taikomi Naudotojo pavedimui iš savo sąskaitos į Bendrovės sąskaitą ir atvirkščiai, priklauso nuo Naudotojo ir Banko sutarties, Naudotojas pats juos apmoka.
Jei pirkimo metu įvyksta ryšio, kompiuterinių sistemų ar kitokia klaida arba Naudotojui vykdant mokėjimą tampa aišku, kad nepavyks nupirkti bilietų/paslaugos, įvykus apmokėjimui pinigai įskaitomi į Naudotojo paskyros sąskaitą, bet ne į banko.
Pinigai už atliktus pirkimus (nupirktas Paslaugas ar Bilietus) naudotojui negrąžinami, t.y. nėra galimybės atšaukti pirkimą.


IV. Naudojimosi Paslaugomis specialiosios taisyklės

A. Dalyvavimas loterijose:

Jūs galite nusipirkti loterijų, kurias organizuoja atitinkamas licencijas turintys loterijų organizatoriai, Bilietų. Šiuos bilietus teisėtai platina Bendrovė.
Bilietų galite įsigyti užsiregistravę (per Naudotojo paskyrą).
Užsiregistravus Jums iš karto atidaroma Naudotojo sąskaita, į kurią iš banko galite pervesti pasirinktą sumą būsimiems pirkiniams ir sutaupyti banko mokestį, nes atsiskaitymai perkant Bilietus iš Naudotojo sąskaitos papildomai neapmokestinami. Visi laimėti pinigai (iki 1000 €) po lošimo pervedami į Naudotojo sąskaitą.
Pirkdami Bilietus, vadovaukitės pateikiamais nurodymais.
Jūsų pirkti bilietai bus saugomi Naudotojo paskyroje.
Laimėti piniginiai prizai (iki 1000 €) pervedami tiesiai į Naudotojo sąskaitą. Didesnės vertės piniginiai laimėjimai (didesni nei 1000 €) pervedami į nurodytą banko sąskaitą užpildžius prašymą.
Loterijos laimėjimai nėra apmokestinami jokiais mokesčiais. Tačiau įstatymai nustato loterijos organizatoriaus pareigą pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie asmenis, laimėjusius loterijoje 1000 € ir daugiau. Todėl Jūsų Naudotojo paskyroje nurodyti asmens duomenys tokio laimėjimo atveju bus perduodami loterijos organizatoriui.
Jums išlieka pareiga kreiptis į loterijos organizatorių per loterijos taisyklėse nustatytą terminą. Kreipimasis atliekamas vykdant pateikiamus nurodymus ir užpildant atitinkamos formos paraišką. Jeigu Jūs nesikreipsite per loterijos taisyklėse nustatytą terminą, Jus neteksite galimybės atsiimti laimėjimą. Šiuo metu platinamų loterijų taisyklėse nustatyti šie kreipimosi dėl laimėjimų terminai:
- paraiška dėl piniginių laimėjimų, viršijančių 1000 €, turi būti užpildyta per 60 kalendorinių dienų po laimėjimo dienos.

B. Loterijos bilietų dovanojimas:

Galite pasinaudoti funkcionalumu, kuris leidžia padovanoti pinigų loterijos bilietams įsigyti kitam asmeniui. Dovanodami Jūs turite nurodyti bilieto gavėjo vardą, pavardę, tel. Nr. ir el. pašto adresą. Šie duomenys privalo būti įvesti teisingai ir už jų teisingumą atsako dovanos siuntėjas (t.y. - Jūs). Pagal šiuos, Jūsų nurodytus duomenis, dovanos gavėjui bus nusiunčiama žinutė apie gautą dovaną su unikaliu kodu. Dovanos gavėjas susikūręs loterijoje paskyrą ir įvedęs nurodytą kodą gaus savo piniginės papildymą jūsų dovanota pinigų suma.
Už dovanos gavėjo duomenų teisingumą atsako dovanos siuntėjas, nurodžius neteisingą dovanos gavėjo el. paštą, galimybės anuliuoti dovanojamos sumos nėra ir pinigai nėra grąžinami. Prisijungti prie dovanos gavėjo paskyros Jūs neturėsite galimybės. Prie paskyros prisijungti dovanos gavėjas galės tik susikūręs jam vienam žinomą prisijungimo slaptažodį ir sutikęs su šiais terminais bei sąlygomis.
Į dovanos gavėjo elektroninį paštą (nurodytą dovanos siuntėjo) pateiktas pranešimas apie padovanotas lėšas bilietams ir dovanos gavėjo sukurtoje naudotojo paskyroje patalpinta padovanota suma bilietams visiškai ir galutinai įvykdo bendrovės pareigą perduoti dovaną jos gavėjui, t.y. visais atvejais bendrovės pareiga pateikti dovaną gavėjui pagal pirkėjo nurodytą gavėjo elektroninį paštą (tik pirkėjas atsako už teisingų gavėjo duomenų pateikimą) laikoma tinkamai įvykdyta, kai bendrovė nusiunčia pranešimą apie padovanotą sumą loterijos bilietams į pirkėjo nurodytą elektroninį paštą ir gavėjo sukurtoje naudotojo paskyroje įskaito padovanotą sumą.


V. Intelektinė nuosavybė

Jūs sutinkate, kad Paslaugoje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, grafiniuose vaizduose, naudotojo sąsajoje, garso takeliuose, turinyje bei Paslaugų įgyvendinimui naudojamuose scenarijuose ir programinėje įrangoje yra savininkui priklausančios informacijos ir medžiagos, kuri nuosavybės teise priklauso Bendrovei ir (arba) kitiems aiškiai nurodytiems asmenims ir yra saugoma pagal taikomus intelektinės nuosavybės ir kitus įstatymus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių apsaugą. Jūs sutinkate nenaudoti tokios savininkui priklausančios informacijos ar medžiagos jokiu būdu, išskyrus Paslaugos naudojimą pagal šios Sutarties sąlygas. Jokios Paslaugos dalies negalima atkurti jokia forma ar priemonėmis, išskyrus tai, kas aiškiai leidžiama šioje Sutartyje. Jūs sutinkate jokiu būdu nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti, viešai neskelbti ir nekurti Paslaugos pagrindu išvestinių kūrinių, taip pat nenaudoti Paslaugos jokiu neleistinu būdu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, piktnaudžiaujant tinklo pajėgumais ar juos apsunkinant.
Neatsižvelgiant į tai, kas numatyta kurioje nors kitoje šios Sutarties nuostatoje, Bendrovė ir kiti asmenys, kurių paslaugomis galima naudotis, pasilieka teisę bet kuriuo metu be pranešimo keisti, laikinai sustabdyti, pašalinti kurias nors Paslaugas, turinį ar kitą medžiagą, kurie yra Paslaugos dalis, arba uždrausti prie jų prieigą. Bet kuriuo atveju Bendrovė nebus atsakinga už tokius pakeitimus. Bendrovė taip pat gali bet kuriuo atveju taikyti apribojimus atitinkamų Paslaugų priemonių ar dalių naudojimui ar prieigai prie jų, be pranešimo ar atsakomybės.
Visos autorių teisės į Paslaugas (įskaitant turinio, skelbimų, nuorodų į kitus interneto šaltinius ir jų apibūdinimų kompiliavimą) ir susijusią programinę įrangą nuosavybės teise priklauso Bendrovei ir (arba) kitiems aiškiai nurodytiems asmenims, kurie pasilieka šią teisę pagal įstatymą ir teisingumą.
Programinės įrangos ar kurios nors Paslaugos (ar jos dalies) naudojimas ne pagal paskirtį ir šią Sutartį yra griežtai draudžiamas bei gali užtraukti Jums civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, tame tarpe ir piniginį žalos atlyginimą už autorių teisių pažeidimą.


VI. Sutarties nutraukimas

Jeigu Jūs nesilaikote arba Bendrovė turi tvirtą pagrindą manyti, kad Jūs nesilaikote kurių nors šios Sutarties nuostatų, Bendrovė savo nuožiūra be pranešimo Jums gali: (i) nutraukti šią Sutartį ir (arba) uždaryti Jūsų Naudotojo paskyrą; ir (arba) (ii) uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies).
Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, laikinai sustabdyti arba uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies ar turinio) ir Bendrovė, jei pasinaudos tokia teise, nebus atsakinga už tai nei Jums nei jokiam trečiajam asmeniui. Tiek kiek galima, Bendrovė perspės Jus iš anksto apie bet kokius Paslaugos pakeitimus, laikinus sustabdymus ar nutraukimus.
Jūs galite nutraukti Sutartį su bendrove pats, pateikęs atitinkamą prašymą Bendrovei. Paskyrą galima ištrinti, jei Naudotojas neturi galiojančių (t.y. dar nežaidusių) bilietų ir sąskaitos likutis lygus 0 €. Jei Jūs nesinaudosite savo Naudotojo paskyra ilgiau, kaip vienerius metus (12 mėnesių), sutartis bus nutraukta Bendrovės iniciatyva ir Jūsų Naudotojo paskyra bus pašalinta.
Nutraukus Sutartį Bendrovės iniciatyva, visi Naudotojo sąskaitoje po visiško atsiskaitymo su Bendrove likę pinigai, yra pervedami į tą banko sąskaitą, kuri buvo nurodyta Naudotojo paskyroje. Jeigu pinigų nepavyksta pervesti dėl to, kad banko sąskaita yra negaliojanti (uždaryta), asmuo (buvęs naudotojas) gali kreiptis į Bendrovę raštu su prašymu pervesti jo Naudotojo sąskaitoje likusius pinigus į kitą banko sąskaitą. Tokie prašymai priimami ne ilgiau, kaip vienerius metus nuo Sutarties nutraukimo (vėliau neatsiimti pinigai tampa Bendrovės nuosavybė) ir įvykdomi tik įsitikinus, kad juos pateikė tas pats asmuo, kuriam priklausė naudotojo paskyra ir Naudotojo sąskaita.


VII. Atsakomybės apribojimai

Bendrovė teiks Paslaugą laikydamasi pagrįstų atidumo ir kvalifikacijos reikalavimų. Bendrovė neduoda jokių kitų pažadų ar garantijų dėl Paslaugos ir konkrečiai negarantuoja, kad Jūs galėsite naudotis Paslauga nepertraukiamai. Jūs sutinkate, kad tam tikru laiku Bendrovė gali pašalinti Paslaugą neribotiems laikotarpiams arba panaikinti Paslaugą bet kuriuo metu dėl techninių arba veiklos priežasčių ir, kiek yra įmanoma, apie tai Jus informuos.
Bendrovė dės visas protingas pastangas apsaugoti Jūsų pateiktą medžiagą ar informaciją Paslaugos atžvilgiu, tame tarpe nuo nesąžiningo panaudojimo.
Pažeidę šią sutartį, Jūs būsite atsakingi Bendrovei už bet kuriuos reikalavimus, atsirandančius dėl Jūsų pažeidimo. Jūs taip pat būsite atsakingi už bet kuriuos veiksmus, kurių ėmėsi Bendrovė atlikdama įtariamo šios Sutarties pažeidimo tyrimą, arba dėl jos išvadų arba sprendimo, kad buvo padarytas šios Sutarties pažeidimas.


VIII. Pakeitimai

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį ir nustatyti naujas arba papildomas sąlygas dėl Jūsų naudojimosi Paslauga. Tokie keitimai ir papildomos sąlygos įsigalios iš karto bei bus įtrauktos į šią Sutartį. Apie visus pakeitimus Jus būsite informuotas Bendrovei nurodytu e-pašto adresu, tačiau Bendrovė netikrins, ar Jūs gavote šį pranešimą. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga bus laikomas patvirtinimu apie pranešimo gavimą ir Jūsų sutikimu su šiais pakeitimais ir šiomis papildomomis sąlygomis.


IX. Baigiamosios nuostatos

Ši Sutartis sudaro vientisą susitarimą tarp Jūsų ir Bendrovės bei reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Paslauga. Jums taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios gali būti taikomos, kai naudojatės susijusių asmenų paslaugomis, trečiųjų asmenų turiniu arba trečiųjų asmenų programine įranga. Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis yra laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, ta dalis bus aiškinama remiantis taikytinais įstatymais taip, kad kaip įmanoma labiau atspindėtų pirminius šalių ketinimus, o kitos nuostatos liks visapusiškai galioti. Bendrovei neįgyvendinus kurios nors šioje Sutartyje numatytos teisės arba nuostatos, tai nereikš tokios nuostatos arba bet kurios kitos nuostatos atsisakymo. Bendrovė neatsako už bet kurių įsipareigojimų nevykdymą dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti. Bendrovė gali pateikti Jums pranešimą dėl Paslaugos (tame tarpe ir Paslaugos reklamą) atsiųsdama pranešimą Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu arba paskelbdama Svetainėje. Pranešimai įsigalioja iš karto, jei pranešime nenurodytas kitoks įsigaliojimo terminas. Bendrovė pasilieka teisę imtis veiksmų, kurie Bendrovės nuomone yra pagrįstai reikalingi ar tinkami, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta, ar vykdoma kuri nors šios Sutarties dalis. Jūs sutinkate, kad Bendrovė turi teisę, be atsakomybės Jums, atskleisti Registracijos duomenis ir (arba) Naudotojo paskyros informaciją teisėsaugos institucijoms, valstybės pareigūnams ir (arba) trečiajam asmeniui, kai Bendrovė mano esant pagrįstai reikalinga ar tinkama, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta, ar vykdoma kuri nors šios Sutarties dalis (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Bendrovės teisę bendradarbiauti vykdant bet kokias teisines procedūras, susijusias su Paslaugos naudojimu ir (arba) trečiojo asmens pretenzija, kad Paslaugos naudojimas yra neteisėtas ir (arba) pažeidžia trečiojo asmens teises). Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo, kurie pagal rūšinį teismingumą teismingos apylinkės teismui, bus nagrinėjami Vilniaus apylinkės teisme.

Paskutiniai atnaujinimai 2016 m. lapkričio 10 d.